Ghislane, Vol Verwachting – Openbaring des Heren

7 januari 2024

Inleiding

Lieve mensen, van hárte welkom in deze Woord en Communieviering, u hier aanwezig en u die via de webradio met ons verbonden bent en meeviert. We vieren vandaag Driekoningen.
Het volgen van de ster, de zoektocht van de drie Wijzen uit het oosten naar de pasgeboren Koning van de Joden. En de overgrote vreugde die hen dat geeft, als ze de ster weer terugzien boven Bethlehem…Het Licht van de ster….

In de loop van januari kun je al gaan merken, dat het licht buiten verandert, de donkerste tijd ligt achter ons, en iedere dag wordt het weer wat langer licht……Licht, het is zó belangrijk voor ons mensenleven. We hebben met Kerstmis gevierd, hoezeer Christus het Licht der wereld is. Vandaag vieren we hoe de drie wijzen op hun zoektocht door het volgen van de ster bij dat Christus-Licht zijn uitgekomen…
We gaan er straks dieper op in, maar laten we nu eerst even stil worden, en hier aanwezig komen, helemaal zoals we zijn, en ruimte maken in ons hart, om te kunnen ontvangen wat God onze Vader ons geven wil…

Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6

Uit de profeet Jesaja

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over u op, en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie, duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op, en Zijn glorie is boven u verschenen. Volken komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op, en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe; uw zonen komen van verre; uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld, en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit; de rijkdommen der volken worden aan u afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan, en verkondigen luide de roem van de Heer.

Tweede lezing: Efeziërs 3,2-3a.5-6

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze.

Broeders en zusters, gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt die mij met het oog op u gegeven is; door openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het Evangelie.

Evangelielezing: Mattheüs 2, 1-12

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: “Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen”. Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: “Te Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijntreden, die herder zal zijn over mijn volk Israël”. Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: “Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan opdat ook ik het hulde kan gaan brengen”. Na de koning aanhoord te hebben, vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het Oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

Overweging

We horen in de 1e lezing Jesaja zeggen: “gij zult met blijdschap worden vervuld”. En we hoorden net in het evangelie hoe de drie Wijzen een lange reis achter de rug hebben, een reis die bestond uit het volgen van de ster. En dan horen we “op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde”. Die woorden raakten me. Heeft u dat ook wel eens, dat er soms een tekst is die u speciaal raakt, die ‘zo maar’ onverklaarbaar diep naar binnen komt …?

Het is dan de moeite waard om daar wat langer bi j stil te staan, je daarover te verwonderen. Want zo’n tekst heeft je dan iets speciaals te zeggen….Want dat is toch niet zo maar wat blijdschap, wat vreugde waar sprake van is: vervuld worden van blijdschap = hélemaal, totáál vervuld worden. En ‘overgrote’ vreugde = een overtreffende trap van vreugde, groter dan groot ….. Die woorden alleen al roepen iets òp van die vreugde, die blijdschap….alsof die woorden een eigen kracht hebben, wat ook bij ons iets kan oproepen van de vreugde, de blijdschap waarover verteld wordt…Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, daar mogen (moeten?) we even bij stil staan. Dat is het mysterie dat in onze Bijbelteksten te vinden is: het zijn niet ‘zo maar’ wat teksten die je leest. Ze hebben een kracht in zich. Je zou kunnen zeggen, dat het ‘mystieke’ teksten zijn.

Wat is dat dan voor soort tekst, een mystieke tekst? Een mystieke tekst, dat zijn woorden, heel gewoon…. maar tegelijkertijd ook heel ongewoon.
Er wordt een ervaring in uitgedrukt. Maar deze ervaring gaat niet over de gewone alledaagse werkelijkheid. In de mystieke ervaring wordt de alledaagse werkelijkheid opengebroken naar een diepere werkelijkheid, die verborgen blijkt achter de ogen-schijnlijke werkelijkheid: de ervaring is er ten diepste een van door God aangeraakt worden. Gáát het in het evangelie van vandaag over een ster die gevolgd wordt? Ja, het gaat over een ster die gevolgd wordt. Heel ‘gewoon’- ook al is dat op zich ook al bijzonder toch, dat drie Wijzen uit het Oosten zo’n hele verre reis gaan maken om een ster te volgen..? Maar er gebeurt veel méér. Is er áchter het volgen van de ster niet ook een diepere werkelijkheid, die een overgrote vreugde geeft, die blijdschap geeft die helemaal vervult? Die diepere werkelijkheid betekent, dat God er iets mee te maken heeft. Straks meer hierover. Eerst nog even dit: want er gebeurt nog meer bijzonders: het bijzondere van een mystieke tekst, hier de 1e lezing uit Jesaja bv , of ook de ervaring die de drie Koningen hebben gehad met het volgen van de ster, het bijzondere daarvan is, dat wij hier als toehoorders van die teksten, óók geraakt worden, of in ieder geval geraakt kúnnen worden. Er zit ahw een ‘overstromende’ kracht in zo’n tekst. Het overstromende karakter van zo’n tekst is, dat die overgrote vreugde, die vervullende blijdschap ook òns kan raken, dat ook wij die vreugde kunnen gaan voelen…. Het ‘geraakt worden door God’ kan als in een kettingreactie ook de lezer, de toehoorder, òns dus nu hier, ook raken waardoor wij (middels de tekst) door God geraakt kunnen worden. De kracht van Gods aanraking is in deze (mystieke) tekst zo groot, dat hij ahw ‘overstroomt’ in de taal en door kan werken in ons als wij hem horen. Dat mogen we wel even tot ons door laten dringen: door de teksten die we lezen kunnen ook wíj worden geraakt door de kracht van God! Is dat niet iets om stil van te worden? Ook wij -hier en nu- kunnen geraakt worden door de kracht van God!…..
Daarom wordt dit verhaal ook al meer dan 2000 jaar doorverteld. Dáarom is de ervaring van vervuld worden van overgrote vreugde ook in staat òns te raken, en ook òns iets van die vreugde te laten voelen.

Goed om dan nu iets diéper in te gaan op die ervaring die de drie Wijzen hadden, en waar ook de 1e lezing over gaat: waaròm werden ze zo vervuld van blijdschap op het (terug)zien van de ster, die boven de plaats verscheen waar het kind geboren was? Is dat niet precies dezelfde ervaring als die wij (kunnen) ervaren als we het feest van Kerstmis vieren? Het Kerstfeest is immers het Christusfeest, Kerstmis is het groot Lichtfeest van de menswording van God, in de donkerste tijd van het jaar. Wie verlangt nièt naar Licht? Licht en vreugde, en ik denk ook verlángen, dáár gaat het vandaag over. Het gaat over het verlangen naar dat Licht en het ervoor over hebben om een lange lange reis te maken met ‘alleen maar’ het volgen van een ster, als énige kompas in het leven, zoals de Wijzen deden. Ze volgden het verlangen van hun hart, zij volgden de ster, een ster die schijnt in de nacht, als het donker is…. En hun verlangen werd vervuld, zij vonden het Kind, het Licht, en zij raakten vervuld, van overgrote vreugde…..

Ach lieve mensen, laten we ons hierdoor laten ráken. Laten we ons ook wat vaker en wat meer bewust zijn van dat diepe verlangen dat in ons leeft naar het Licht dat God ons gegeven heeft, het Licht dat Christus voor ons is…. juist ook als het nacht is, als we in donkerte leven, als we het moeilijk hebben, laten ook wij dan ònze ‘ster’ volgen = het verlangen van ons hart …. en ook al is het misschien maar soms en even: laten wij zo die vreugde die de Wijzen doorstroomde ook weer even in ons eigen hart mogen voelen…

Amen. Dat het toch zo moge zijn.

Slotgedachte

Ontvlamd in de levende vlam van de Liefde zing ik van warmte en licht
Ontvlamd in de levende vlam van de Liefde is er in duisternis zicht
Ontvlamd in de levende vlam van de Liefde worden alle kleine vuurtjes tot één groot snoer van Goddelijk Licht

Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde

(Mt 2, 10)