Verantwoording van Ons Huis als ANBI

De Stichting Ons Huis is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Overeenkomstig de transparantievoorwaarden voor ANBI van de belastingdienst vind je op deze pagina de benodigde gegevens.

Algemene gegevens

De doelstelling:

 • De stichting heeft ten doel: het functioneren en voortbestaan van de Gemeenschap Ons Huis te Culemborg te faciliteren zodat deze zich kan richten op gebed, gastvrijheid en gesprek, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
 • De stichting dient het algemeen belang;
 • De stichting heeft geen winstoogmerk;
 • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het verlenen van een gezonde financiële basis, en het treffen van materiële voorzieningen zoals het beheer van huizen.

Vermogen:

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

 1. Giften en donaties;
 2. Subsidies en sponsorbijdragen;
 3. Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
 4. Hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
 5. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
 6. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed.

De naam:

Stichting Ons Huis
Ook bekend als ‘Ons Huis Culemborg
Kamer van Koophandel: 30254990
RSIN/Fiscaalnummer: 820459240
bankrekening:NL24 ABNA 0548 5942 01

Verantwoording

Onze bestuurssamenstelling:
C. Smit, voorzitter
A.L. van Dijk, secretaris
N.C. Visser, penningmeester

Ons beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding op basis van € 4.50 per besteed uur met een maximum van € 1.500. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat deze betaalde vacatiegelden onmiddellijk als gift worden terugontvangen.
De noodzakelijk gemaakte kosten worden eveneens vergoed.

Onze uitgevoerde activiteiten:

 • Het aanbieden van geloofsgesprekken en geestelijke begeleiding;
 • Het aanbieden van deelname aan gebedsgroepen en gebedstijden;
 • Het aanbieden van retraites en bezinningsdagen;
 • Het bieden van regelmatige informatie en inspiratie via post, e-mail en internet;
 • Financiële verantwoording: Jaarcijfers 2022 Stichting Ons Huis Culemborg: zie bijlage